ZAVŘÍT

Podmínky použití SportCentral

Společnost SportCentral s.r.o., IČ: 02508044, se sídlem v Plzni, Na Roudné 29, 30100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 29354, jako provozovatel portálu sportcentral.cz a sportcentral.com (dále jen „SportCentral“) stanovuje tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek SportCentral (dále jen „Podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. SportCentral provozuje a spravuje sportovní portál na stránce www.sportcentral.cz, www.sportcentral.com a dalších souvisejících subdoménách. SportCentral pronajímá webové stránky a s nimi souvisejících služby dalším podnikatelům (dále jen „Zákazníci“), kteří mají pomocí SportCentral možnost propagovat svoje služby a komunikovat s uživateli SportCentral.
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob užívajících portálu SportCentral (dále jen „Uživatel“) při vstupu na jeho webové stránky a jejich další používání včetně souvisejících právních vztahů.
 3. Uživatel vstupem na webové stránky SportCentral potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit. V opačném případě nemá právo obsah webových stránek SportCentral užívat.
 4. SportCentral může znění podmínek jednostranně upravovat nebo doplňovat. Uživatele o změně Podmínek portálu SportCentral informuje jejich aktualizací v tomto dokumentu. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na SportCentral.

II. Použití portálu SportCentral

 1. Přístup na webové stránky SportCentral a jejich používání je bezplatné. Uživatel nese náklady, které mu vzniknou s realizací vstupu a používání SportCentral (např. náklady na připojení k internetu).
 2. SportCentral není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Zákazníkem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z jimi uzavřené smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli v souvislosti se smlouvu se Zákazníkem.
 3. SportCentral pronajímá (část služeb bezplatně, část jako placené služby) svůj portál Zákazníkům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu zveřejňovaných Zákazníky na SportCentral. SportCentral neodpovídá za jejich úplnost, přesnost nebo pravdivost, ani za případné jednání s cílem poškodit konkurenční zákazníky nekalým způsobem.
 4. Zákazník musí skutečně existovat.
 5. Všechna pravidla vztahující se na Uživatele platí nerozdílně i pro Zákazníky, pokud není řečeno jinak. V případě zmínění Uživatele a nezmínění Zákazníka se označení Uživatel vztahuje i na Zákazníka.
 6. SportCentral si vyhrazuje právo určit způsob prezentace Zákazníků včetně jejich třídění a vyhledávání.
 7. SportCentral.cz neručí za nepřerušenou dostupnost webových stránek SportCentral, ani za nezávadnost a bezpečnost portálu. SportCentral neručí za případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu, počítačovými viry, ztrátou dat nebo neoprávněného přístupu k datům na portálu.
 8. Některé odkazy z webových stránek SportCentral vedou na webové stránky třetích stran.
 9. SportCentral si vyhrazuje právo kdykoli omezit či ukončit přístup Uživatele nebo Zákazníka na webové stránky SportCentral.cz v případě shledání opodstatněných důvodů k takové akci.
 10. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu, která může vzniknout neoprávněným zásahem Uživatele do webových stránek SportCentral či systému, který realizuje přenos ze SportCentral třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

 1. SportCentral zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou smlouvu se Zákazníkem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Zákazníků.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů. Údaje povinné pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou.
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů SportCentral pro účely realizace služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel a Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat SportCentral o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů může SportCentral, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k SportCentral odvolat písemným oznámením doručeným na adresu SportCentral.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že SportCentral nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou v rozporu se zákonem, může požádat SportCentral o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu SportCentral.cz povinen tuto informaci předat. SportCentral má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami SportCentral a Zákazníkům na elektronickou adresu, fyzickou adresu nebo telefon uvedený při registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení SportCentral na tuto adresu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel a Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

III. a) Získávání informací

 1. Část obsahu portálu SportCentral je veřejně přístupná bez nutnosti zadávat osobní údaje. Na některých stránkách vás můžeme požádat o některé osobní informace, abychom vám mohli poskytnout služby, které požadujete. Mezi tyto osobní údaje může patřit jméno a příjmení, datum narození, email, telefon, bydliště, a případně některé další informace. Povinné údaje poznáte podle označení hvězdičkou. Žádné z těchto údajů zadávat nemusíte, jsou získány na základě vaší dobrovolnosti, nicméně bez nich vám nemůžeme poskytnout službu, která je vyžaduje.

III. b) Použití informací

 1. Vaše údaje používáme pro dodání služeb, které požadujete, a k dalším službám, které nabízíme jak vám, tak ostatním uživatelům portálu. S poskytnutými údaji nakládáme v rozsahu nezbytném k provozování tohoto portálu, včetně jejich archivace, správy a zpřístupňování veřejnosti.

III. c) Závazek ochrany osobních údajů

 1. Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a zamezit jejich zneužívání. Respektujeme zákonná pravidla, která upravují nakládání s osobními údaji.

IV. Autorská práva

 1. SportCentral je vlastníkem webových stránek www.sportcentral.cz, www.sportcentral.com a dalších subdomén.
 2. Portál SportCentral je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. SportCentral vykonává veškerá majetková práva vztahující se k webovým stránkám SportCentral.
 3. Obsah Portálu SportCentral nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil SportCentral.cz předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči SportCentral prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti SportCentral, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. se před zahájením užívání SportCentral důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  4. bude používat SportCentral ne z více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má SportCentral právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání webových stránek SportCentral dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva SportCentral i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  1. užívat SportCentral v rozporu s těmito Podmínkami,
  2. komerčně užívat kterékoli části SportCentral způsobem způsobilým poškodit SportCentral a/nebo Zákazníky,
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webových stránek SportCentral, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data SportCentral,
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz SportCentral. Portál SportCentral je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo SportCentral a který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  1. nebude používat SportCentral, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby SportCentral, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Všechny právní vztahy vzniklé na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami SportCentral se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití webových stránek SportCentral realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, místo takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto podmínky nabývají účinností dne 1.1.2012.

V Plzni dne 1.1.2012

Ahoj, když si u nás vypneš blokování reklam, umožníš poskytovat SportCentral i nadále zdarma. Děkujeme za zvážení :-)[x]