ZAVŘÍT
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
TRENÉŘI
a instruktoři
VÝHODY
na sportování
23% lidí nemá s kým sportovat
Jak ti pomůže SportCentral?
Prohlédni si, kdo hledá kamarády
Uveď, koho hledáš ty
Domluvte se, kdy a kde se potkáte
Sportujte společně
Zorganizuj svůj tým nebo partu
Jak ti pomůže SportCentral?
Komunikace mezi členy
Organizace tréninků, zápasů,...
Nábor nových členů
Místo pro fotky, dokumenty,...
Vyber si, kde budeš sportovat
Jak ti pomůže SportCentral?
Největší přehled sportovišť v ČR
Zjisti, kam chodí kamarádi
Získej slevy a výhody
Hodnoť
Zjisti, co se koná ve tvém okolí
Jak ti pomůže SportCentral?
Vybírej ze stovek sportovních akcí
Turnaje, závody, tréninky a další
900 a více sportů
Zorganizuj i svoji vlastní událost
Vyber si svého trenéra
Jak ti pomůže SportCentral?
Sportuj pod zkušeným vedením
Trenéři, instruktoři, cvičitelé
Zjisti, s kým cvičí kamarádi
Objednej se
Přihlásit Registrovat
Přidat
Hledat
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
VÝHODY
na sportování
TRENÉŘI
a instruktoři

MAGAZÍN TV O nás
Odhlásit

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti Pilates Studio a Stott Pilates š, IČO: 87571421 se sídlem/s místem podnikání Jírovcová 47, (dále jen „Dodavatel“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu sportcentral.cz (dále jen „Poskytovatel“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a třetí osobou (dále jen „Zákazník“), která má prostřednictvím Poskytovatele možnost zakoupit si u Dodavatele zboží a/nebo službu.
 2. Dodavatel uzavírání Smluv realizuje prostřednictvím Poskytovatele na internetové stránce www.sportcentral.cz, který provozuje, spravuje a Dodavateli pronajímá obchodní společnost SportCentral s.r.o., IČO: 025 08 044, se sídlem v Plzni, Na Roudné 438/29, Severní Předměstí, 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 29354.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka (dále jen „Smluvních stran“) při realizaci Smlouvy prostřednictvím Poskytovatele a další související právní vztahy.
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Dodavatele propagovaných na portálu Poskytovatele. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.
 6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je po svém uzavření Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
 7. Dodavatel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Dodavatel informuje Zákazníky o změně Obchodních podmínek portálu Poskytovatele, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy

 1. Dodavatel na portálu Poskytovatele propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží, tj. včetně původní ceny, slevy a konečné ceny. Konečné ceny Dodavatelem nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „Cena“). Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby Dodavatele za zvýhodněných podmínek a uvedenou Cenu zůstává v platnosti po dobu uvedenou na portálu Poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá propagace zboží a/nebo služeb umístěná na portálu Poskytovatele je nezávazná a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu.
 2. Zboží a/nebo služby Dodavatele jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto Obchodních podmínek dále označovány jako „Poukazy“.
 3. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na portálu Poskytovatele takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  3. veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  4. se před zahájením užívání portálu Poskytovatele důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo služby, tj. tomu odpovídající počet Poukazů, způsob platby a adresu elektronické pošty, na kterou mu bude Poukaz opatřený unikátním kódem zaslán (dále jen „Objednávka“). Zaslání Poukazu elektronickou poštou je zdarma.
 5. Před odesláním Objednávky Dodavateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko určené k zakoupení. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
 6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno skrze Poskytovatele Zákazníkovi na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
 8. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) a/nebo podmínky užití portálu Poskytovatele.
 9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Cena Poukazu a platební podmínky

 1. Cenu Poukazu a případné další náklady dle Smlouvy může Zákazník uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay.
 2. Cena Poukazu je splatná do 3 dnů po obdržení akceptace Objednávky ze strany Dodavatele. Závazek Zákazníka k úhradě Ceny Poukazu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto Obchodních podmínek.
 3. Zákazník je povinen označit bezhotovostní platbu Ceny Poukazu variabilním symbolem platby, který je Zákazníkovi oznámen spolu s akceptací Objednávky na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty.
 4. Poukaz bude Zákazníkovi Dodavatelem nebo Poskytovatelem odeslán na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku Zákazníka k úhradě Ceny Poukazu. Podmínky využití Poukazu jsou uvedeny na Poukazu.
 5. Zákazník má nárok na využití Poukazu v přesně časově vymezeném období uvedeném na Poukazu, poté nárok Zákazníka na poskytnutí plnění dle Poukazu zaniká.
 6. Dodavatel vydá Zákazníkovi, na základě jeho žádosti, po úhradě Ceny Poukazu daňový doklad.
 7. Zákazník bere na vědomí, že Poukaz lze u Dodavatele uplatnit jen jednou, a to v plné výši hodnoty Poukazu, a že Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost.
 8. Dodavatel nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zneužité Poukazy ani úplné unikátní kódy na Poukazech uvedené.

IV. Odstoupení od Smlouvy

 1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Poukazu, tj. od okamžiku doručení Poukazu na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně doručeno, a to na adresu kanceláře Poskytovatele uvedené na portálu Poskytovatele nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný unikátní kód Poukazu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Ceny Poukazu.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Cena Poukazu bude poukázána na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba dle ustanovení čl. III. Poukaz nebude v případě takového platného a účinného odstoupení Zákazníka Dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží Dodavatele.

V. Odpovědnost a záruky

 1. Dodavatel zaručuje Zákazníkovi, že Poukaz, tj. zboží a/nebo služby ze Smlouvy, lze uplatnit v místě a čase na Voucheru uvedeném. Po uplynutí na Voucheru stanovené doby nárok Zákazníka na plnění dle Smlouvy zaniká.
 2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
 3. Poskytovatel není smluvní stranou smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící portálu Poskytovatele (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící portál Poskytovatele. Přístup a užití portálu Poskytovatele ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
 2. Zákazník není oprávněn při používání portálu Poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu Poskytovatele. Portál Poskytovatele je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Dodavatele nebo Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Zákazník užívá portál Poskytovatele na vlastní riziko. Dodavatel ani Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu Poskytovatele, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající portál Poskytovatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na portálu Poskytovatele jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele a Poskytovatele, kteří nenesou odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel a Poskytovatel se rovněž zříkají veškerých záruk, že materiál uvedený na portálu Poskytovatele je nezávadný, že přístup na portál Poskytovatele bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Dodavatel a Poskytovatel si vyhrazují právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k portálu Poskytovatele.
 4. Dodavatel a Poskytovatel přebírají některé informace publikované na portálu Poskytovatele z jiných zdrojů. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál Poskytovatele odkazuje, nejsou pod kontrolou Dodavatele ani Poskytovatele, a ti tudíž neodpovídají za jejich obsah či vzhled. Dodavatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu Poskytovatele.
 5. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
 6. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu Poskytovatele nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Dodavatel nezpracovává osobní údaje Zákazníka.
 2. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, zpracovává Poskytovatel, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník Poskytovateli.

VIII. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím portálu Poskytovatele nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Kontaktní údaje Dodavatele jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek a kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa pro doručování Na roudné 29, 30100 Plzeň, adresa elektronické pošty: info@sportcentral.cz, telefon: 724 526 846.
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2013

V Plzni dne 1.5.2013

Ahoj, když si u nás vypneš blokování reklam, umožníš poskytovat SportCentral i nadále zdarma. Děkujeme za zvážení :-)[x]